وبلاگ

636620825716348757

این ضیافت در دو مراسم جداگانه برگزار شد که مراسم اول در روز شنبه 12 تیرماه ویژه پرسنل دفتر اصفهان شرکت جویا و مراسم دوم در روز یکشنبه 13 تیرماه ویژه کارفرمایان شرکت جویا (روسای بانک ها، روسای شرکت های نفت و گاز و …) بوده است.در ادامه یک گزارش تصویری از دو مراسم ارائه می کنیم:

مراسم اول: ویژه پرسنل دفتر اصفهان1 4 3 2مراسم دوم: ویژه کارفرمایان شرکت جویا6 7\r\n\r\n5