ضیافت افطاری گروه داده ورز جویا در اصفهان برگزار شد

این ضیافت در دو مراسم جداگانه برگزار شد که مراسم اول در روز شنبه 12 تیرماه ویژه پرسنل دفتر اصفهان شرکت جویا و مراسم دوم در روز یکشنبه 13 تیرماه ویژه کارفرمایان شرکت جویا (روسای بانک ها، روسای شرکت های نفت و گاز و …) بوده است.\r\n\r\nدر ادامه یک گزارش تصویری از دو مراسم ارائه می کنیم:\r\n\r\nمراسم اول: ویژه پرسنل دفتر اصفهان\r\n\r\n1 4 3 2\r\n\r\nمراسم دوم: ویژه کارفرمایان شرکت جویا\r\n\r\n6 7\r\n\r\n5

Trackbacks and pingbacks

No trackback or pingback available for this article.

ارسال پاسخ