تغییر آدرس دفتر اصفهان ← اطلاعات بیشتر

بایگانی برای دسته بندی: گزارشها و مناسبات

مرور فعالیتهای جویا در سال 99

1– افزایش جذب و استخدام نیروی کارآمد/ توانمند سازی کارکنان و مشتریان از طریق آموزش(190 نفر ساعت آموزش مشتریان پرسنل و 700 نفر ساعت آموزش پرسنل) ...

بیشتر بخوانید