شهرداری اصفهان

شهرداری اصفهان

تأمین و راه اندازی سیستم ذخیره سازی متمرکز مرکز داده

تأمین و راه اندازی سیستم ذخیره سازی متمرکز مرکز داده

32.335.065.600 ریال