Hefter SI 3300

توضیحات

          سرعت معادل 3000 نامه درساعت

          تغذیه وروری تقریبا 30 سانتی متر

          در هر ماشین یک (OMR) برای شناسایی نشانه ها موجود است، که امنیت بسیار بالایی را برای کار تضمین می کند

          ورودی های تغذیه بالا و قدرت عملیاتی بالای این ماشین ها شما را قادر به انجام کارهای از پیش تعریف شده با کمترین مداخله اپراتور می سازد

          منبع تغذیه برق عمودی می تواند تا ۵۰ سانتی متر کاغذ را پشته سازی کرده و انجام فرآیند را کامل نماید.

          2ورودی برای کاغذ آچار

          سینی استاندارد برای نامه ها

          پنل بزرگ

          جدا کردن، پیچیدن و تا کردن کاغذ ها

          کنترل خودکار ماشینی تا کردن برگه

          کنترل خودکار برگ دوتایی

          قابل برنامه ریزی برای ۲۰ کار

      –      حداکثر ۴۰۰۰۰ کاغذ در یک ما