M&C

توضیحات

برای اندازه گیری مداوم گازها در ترکیبات گاز سه نوع حسگر مختلف برای اندازه گیری اکسیژن بسته به نیاز مورد نیاز ارائه می دهیم. آنها بر اساس اصل اندازه گیری اکسید پارامغناطیس ، الکتروشیمیایی یا زیرکونیوم ساخته شده اند.

کیتهای NDIR برای اندازه گیری مولکول های فعال مادون قرمز مانند CH4 ، CO ، CO2 ، C3H8 و C6H14 استفاده می شوند.

علاوه بر این ، از فتومترهای NDUV می توان برای اندازه گیری NO ، NO2 ، CL2 ، H2S ، O3 و SO2 در محدوده طیفی ماورا بنفش در طرح های مختلف کووت استفاده کرد. یک TLD (ردیاب هدایت حرارتی) برای اندازه گیری H2 و یک ماژول CLD (آشکارساز شیمیایی) برای اندازه گیری NO دامنه سنسورها را کامل می کند. با توجه به طراحی مدولار ، ما می توانیم به طور خاص نیازهای شما را برآورده کنیم.

Gas Analysis | M&C TechGroup