Quantum Scalar i6000

توضیحات

تراکم. کارایی. امنیت

Scalar i6000 کتابخانه ای از ویژگی های غنی و فنی پیشرفته سازمانی است که به سازمان ها اجازه می دهد تا پیکربندی کتابخانه را بهینه سازند تا اطلاعات کاری خود را مشخص و به بهترین نحوه ممکن آن را ذخیره و حفاظت و مدیرت نمایند

حفاظت از داده ها در یک بحران

ادارات IT با چالش های محافظت از اطلاعات مواجه هستند. اطلاعات نه تنها به سرعت در حال افزایش است، بلکه انواع مختلفی از مجموعه داده ها و محیط پیچیده تر و چند منظوره نیز وجود دارد.اطمینان مورد نیاز از حفظ اطلاعات برای سال ها و امنیت آن در حال افزایش همانطور که خطر تهدیدات مانند ransomware وجود دارد و روز به روز مهم تر میشود.

حفاظت از داده های دیسک می تواند در طول زمان گران شود و ممکن است در برابر بدافزار محافظت نکند.ذخیره داده ها در ابر می تواند به کنترل هزینه ها ه اطلاعات مهمی کهممکن است خارج از کنترل شما باشد کمک کند.

Scalar i6000 Enterprise Library from Quantum

Scalar i6000 کتابخانه سازمانی با بهترین ترکیب صنعت از ظرفیت، امنیت و اقتصاد است.یک واحد می تواند تا 360 PB اطلاعات را ذخیره کند و با استفاده از ظرفیت بر روی تقاضا و قیمت گذاری مبتنی بر اسلات مقیاس پذیری کند بنابراین شما در حال حاضر و در آینده ذخیره سازی متراکم و ارزان تر خواهید داشت.

Retaining data on LTO protects it from malware and supports vaulting for DR protection, and the Scalar i6000 leads the industry in features that make sure data is protected and available.

Intelligent diagnostics monitor systems and issue proactive alerts. Full redundancy—from drives, power supplies, data and control paths, even robotics—ensures continuous availability. And Military-grade encryption and automated Extended Data Life Management (EDLM) ensures that your files are readable and safe, no matter how long you retain them