نقش ما در مفهوم چند وجهی مسئولیت اجتماعی:
تعهد به جامعه، بازار و صنعت، محیط کار و محیط زیست، مفهومی چندوجهی در شرکت گروه داده ورز جویا است.

جویا در جایگاه یک شرکت آی تی پیشرو، همواره در توسعۀ کسب و کار به مسئولیت‌های اجتماعی‌اش توجه داشته‌ است.
به باور جویا، مسئولیت­‌پذیری اجتماعی یک تعهد است:
تعهد در قبال حفظ محیط زیست
تعهد در قبال استخدام بانوان متخصص
تعهد در قبال توجه به تأمین نیازهای کارکنان
تعهد در قبال عدم ارایۀ محصولات زیان­‌آور
تعهد در قبال اختصاص منابع مالی در مسیر تامین رفاه پرسنل
و تعهد در قبال اصول بنیادین انسانیت و پاسخگویی در قبال آنها

1-مسئولیت اجتماعی جویا و تاثیرات مثبت آن بر جامعه:

حمایت مالی از سمپوزیوم بانکداری نوین
همکاری با موسسه محک برای کمک به کودکان سرطانی
همکاری با خانه ای بی برای کمک به بیماران پروانه ای
تجهیز بیمارستان امیرالمونین آران
تجهیز بیمارستان عیسی بن مریم

کمک هزینه ساخت بیمارستان در مناطق زلزله زده(کرمانشاه)

 

2-مسئولیت اجتماعی جویا و تاثیرات مثبت آن بر بازار و صنعت:

پست با عنوان همراه نامه رسان و اختصاص دستگاه PDA در جهت کنترل پیامدهای زیست محیطی(جمع آوری سیستم تاییدیه های کاغذی سنتی)
انجام پروژه آمار با عنوان سرشماری نفوس و مسکن و اختصاص تبلت جهت کنترل پیامدهای زیست محیطی(جمع آوری سیستم تاییدیه های کاغذی سنتی) و مدیریت نیروی انسانی

3-مسئولیت اجتماعی جویا و تاثیرات مثبت آن در محیط کار:

اهتمام در استخدام بانوان متخصص
تهیه وجاری سازی دستورالعمل مسئولیتهای اجتماعی و برگزاری دوره های آموزشي مسئوليت اجتماعي شرکت‌ها برای پرسنل
اعطای هزینه ¬های رفاهی به پرسنل
اعطای هزینه¬ های سلامت و پک بهداشتی به پرسنل
اعطای هزینه ¬های فرهنگي و آموزشی به پرسنل

توانمندسازي پيمانکاران
برگزاری دوره ¬های اموزشی مختلف جهت توانمند سازی و ارتقا مهارتهای پرسنل
تشکیل کمیته مبارزه با شیوع ویروس کرونا و تهیه دستورالعمل مربوطه؛ دورکار نمودن 2/3 از پرسنل در زمان شیوع ویروس کرونا ، غربالگری پرسنل، پایش و کنترل وضعیت سلامت پرسنل
انجام آزمایشات ادواری سالانه طب کار پرسنل
شناسایی، ارزیابی و پایش عوامل زیان آور محیط کار
سنجش میزان رضایت شغلی پرسنل
ارزیابی عملکرد پرسنل و برنامه ریزی و هدف گذاری جهت ارتقا و بهبود عملکرد
انجام به موقع تعهدات مالی سازمان نسبت به پرسنل با توجه به بحرانهای موجود در کشور
بسط فرهنگ کتابخوانی و برگذاری چالشهای هفتگی کتابخوانی
پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت با هدف ارتقا سطح رضایت مشتریان
ایمن سازی محیط فیزیکی کار طبق استانداردها , الزامات HSE

4-مسئولیت اجتماعی جویا و تأثیرات مثبت زیست محیطی:

– مدرن سازی سرشماری و نفوس مسکن اداره آماری و جمع آوری سرشماری سنتی – PDA-تهیه و انتشار ویدئو های آموزشی حفاظت از محیط زیست
– جاری سازی نظام آراستگی محیط کار
– پیاده سازی و استقرار طرح 3R در سازمان (کاهش زباله، استفاده مجدد و بازیافت)
– سرمایه گذاری شرکت در جهت ارتقای محیط کار به دفاتر سبز بر اساس استانداردهای کشوری با هدف حفظ محیط زیست و توسعه پایدار