مانیتور ، آنالیز و بهینه سازی استوریج

با توجه به رشد سریع داده ها ، دیتاسنترها می بایست طوری معماری شوند که توانایی مدیریت حجم ترافیک های تحت وب و ده ها و صدها اپلیکیشن را داشته باشند.بنابراین به گونه باید طراحی شوند که سرعت، انعطاف پذیری و قابلیت رشد را داشته باشند.

  ViPR controllerاین امکان را فراهم می کند تا با استفاده از ذخیره سازهای موجود بستری در مقیاس وب ایجاد کنند.ViPR SRM یک راهکار جامع مانیتور و گزارش دهی است که به مدیران IT امکان می دهد نمودار،آنالیز و بهینه سازی تجهیزات ذخیره سازی را داشته باشند.

  • افزایش دید استوریج
  • ارتباط و توپولوژی بین اپلیکیشن ها و استوریج
  • ارتباط بین وضعیت سلامت اپلیکیشن (application health) و مولفه های کارایی استوریج
  • آنالیز
  • ایجاد دید در محیط های file,block و object بین استوریج های مختلف از برندهای مختلف
  • تایید صحت پیکره بندی
  • بهینه سازی
  • اختصاص جریان داده هر اپلیکیشن به tier مناسب
  • ایجاد تقشه ی مناسب تخصیص فضا توسط آنالیز اتوماتیک نیازها

ViPR SRM طراحی شده است تا پیچیدگی رشد محیط های ذخیره سازی را مدیریت کند ، ViPR SRM جزئیات ارتباط و توپولوژی از اپلیکیشن تا هاست فیزیکی یا مجازی تا LUN جهت وابستگی های سرویس را فراهم می کند. شما می توانید روند کارایی در سراسر مسیر دیتا را برای هاست هایی که نیازمند منابع هستند شناسایی کنید.

با استفاده از ViPR SRM می توانید تاثیری که استوریج بر اپلیکیشن دارد را شناسایی و مدیریت کنید و بدین ترتیب هزینه های رشد داده را کنترل کنید.

ViPR SRM کمک می کند صحت ، پیکره بندی و رشد داده را آنالیز نمایید و بهسرعت می توانید مشکلات سرویس را از طریق داشبور اختصاصی کشف کرده و نسبت به رفع آناقدام نمایید. همچنین می توانید در محیط های block,file و object فضای مصرفی دردیتاسنتر را از طریق پنجره ی اختصاصی مشاهده کنید تا ببینید چه مولفه ای بیشترینفضا را اشغال کرده ، نحوه ی مصرف چگونه است و چه زمانی فضای بیشتری مورد نیاز است.

شما همچنین می توانید به طور مستمر پیکره بندی خود را با طراحی best practice اعتبار بخشیده و مطمئن باشید که فضای های ذخیره سازی همیشه به شکل صحیح پیکره بندی شده است .

می توانید با استفاده تعریف سطح سرویس فضایمصرفی بر اساس نوع دیسک، نوع raid،مدل ارایه و سیاست های FAST مشاهده کنید کهکجا و چگونه فضا اشغال شده است.