Virtual Domain

Virtual Domain

Virtual Domain

در اینجا به آخرین مزیت 3PAR می پردازیم

 • با استفاده از این قابلیت میتوانیم 3PAR را به بخش های کوچکتر و مجزا از هم تقسیم کنیم و هر بخش را در اختیار Application Admin خاصی قرار دهیم
 • با استفاده از این قابلیت Admin هر بخش تنها دسترسی به Object های Domain خودش دارد و Object های بخش های دیگر را نمیتواند مشاهده کند
 • نیازمند لایسنس به نام Virtual Domain License داریم
 • حداکثر 1024 تا Domain میتوانیم داشته باشیم
 • هر Object وضعیت خودش را از Parent خودش به ارث میبرد
 • هر Object میتواند متعلق باشد فقط به یک Domain یا یک Domain Set
 • هر VV را تنها میتوانیم به Host های درون همان Domain خاص، Export کنیم
 • برای حذف Domain باید در ابتدا تمامی Object ها و User های associate شده به آن را حذف کنیم
 • انواع Type های Virtual Domain
 • None

یعنی Object مدنظر عضو هیچ Domain ی نیست

 • All

یعنی User مدنظر به تمامی Domain ها دسترسی دارد

 • Specified

یعنی تعیین Domain خاصی برای User یا برای Object های مدنظر که درون این Domain قرا بگیرند

آبجکت های Domain شامل موارد زیر هستند

 • CPGs
 • Hosts
 • Host Sets
 • VVs
 • VLUNs
 • VV