دستگاه اسکنر بدن  امنیت کامل و بسیار بالایی را در محافظت از زندانها، فرودگاهها، نواحی مرزی و ساختمان های دولتی فراهم می نماید و به دلیل طراحی و بهره گیری از بروز ترین تکنولوژی های موجود، با مقدار پایین دوز اشعه ایکس همراه و زمان آزمون کمتز از 7 ثانیه، از یک طرف امکان تخیص حرفه ای را برای وضعیت های خطرناک و از طرف دیگر امکان کشف مواد غیرقانونی همچون مایعات، مواد منفجره، مواد دارویی یا مخدر، سیم های فلزی و پلاستیکی را فراهم مینماید