سرعت انجام کار و تحویل بموقع(ضروری)
کیفیت محصول یا خدمت ارائه شده(ضروری)
کیفیت آموزش های ارائه شده در زمان راه اندازی(ضروری)
کیفیت سرویس ارائه شده(ضروری)
میزان پیگیری جهت حل مشکل پیش آمده(ضروری)
میزان جدی گرفته شدن کار شما(ضروری)
میزان رضایت از قیمت کالا و خدمات(ضروری)
نحوه برخورد پرسنل فروش(ضروری)
نحوه برخورد پرسنل خدمات پس از فروش(ضروری)
توانایی فنی و تخصصی پرسنل(ضروری)
نظر شما در مورد همکاری مجدد(ضروری)